Polityka Prywatności

 

 
W niniejszej Polityce prywatności chcemy jasno, zwięźle i przejrzyście informować o gromadzeniu, wykorzystywaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu itp. danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, informujemy, iż:
 

 1. Administratorem Państwa danych będzie:
   
  BAMET Paweł Babraj z siedzibą przy ul. Krakowskiej 74, 32-089 Wielka Wieś, wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pod numerem NIP: 9451520580, REGON: 350743000.
   
  Zwanym dalej „Administratorem” lub „BAMET”
   

 2. Cele, podstawy i zakres przetwarzania danych przez BAMET
  1. Czynności związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
   • świadczenie usług
   • weryfikacja danych,
   • zarządzanie systemami i usługami,
   • prowadzenie dokumentacji,
   • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności,
   • zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
   • realizacja obowiązku podatkowego, w tym prowadzenia rachunkowości,
   • świadczenie usług marketingowych,
   • dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług,
   • prowadzenie monitoringu wizyjnego, GPS.
  2. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez BAMET wynika z działań podejmowanych przez Państwa w zakresie niżej wymienionych usług lub czynności.
   Cel przetwarzania danych Podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych Maksymalny zakres przetwarzanych danych
   Rekrutacja Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - ZGODA
   Dane są przechowywane przez okres 2 lat).
   Imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych oraz pozostałe dane zawarte w dokumencie CV.
   Zawarcie umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - UMOWA
   Dane niezbędne do zawarcia umowy przechowywane są do momentu realizacji tej umowy oraz przez okres 5 lat od momentu wystawienia dokumentu finansowego.
   Dane niezbędne do zawarcia umowy w tym nazwa kontrahenta, adres, NIP, dane kontaktowe osób reprezentujących.
   Rozliczenie Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – PRAWNIE UZASADNIONY INTERES
   Dane dotyczące rozliczeń finansowych przechowywane są zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług przez okres 5 lat od momentu wystawienia dokumentu finansowego.
   Dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży w tym nazwa kontrahenta, adres, NIP.
   Marketing, Fanpage Art. 6 ust. 1 lit. f) - UZASADNIONY INTERES
   Dane przechowywane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
   Adres IP, imię, nazwisko, nr telefonu, adres email.
   Korespondencja Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES
   Dane pochodzące z korespondencji przechowywane są przez okres 2 lat.
   Dane identyfikacyjne, imię i nazwisko adres pocztowy, adres e-mail, IP, dane pochodzące z korespondencji
   Dochodzenie praw Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES
   Dane przechowywane są do momentu wygaśnięcia praw lub roszczeń związanych z wykonywaniem usług.
   Dane niezbędne do prowadzenia postępowania.
   Monitoring wizyjny, audio, GPS Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES
   Dane z monitoringu prowadzone są w celu ochrony osób i mienia, a także w celu ochrony praw i roszczeń. Termin przechowywania danych z monitoringu wizyjnego to okres 30dni. Dane z monitoringu audio przechowywane są do 60 dni, a dane z GPS przechowywane są przez okres 2 lat.
   Dane z monitoringu wizyjnego w siedzibie firmy oraz na terenie wokół niej, dane z monitoringu audio prowadzonego w głównej siedzibie firmy na sali konferencyjnej, a także dane pochodzące z lokalizacji pojazdów firmowych GPS.
   • Dane po upływie wymienionych okresów są trwale usuwane lub podlegają animizacji.
  3. Przepisy prawa
   • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drog ą elektroniczną;
   • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
   • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
   • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
   • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne;
   • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
   • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
   oraz szegółowe rozporządzenia wynikające z powyższych ustaw.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych są:
  • inne podmioty współpracujące w zakresie zapewnienia ciągłości świadczonych usług,
  • dostawcy zaopatrujący w rozwiązania techniczne / organizacyjne w zakresie realizacji świadczonych usług / zarządzania BAMET (w tym dostawcy usług teleinformatycznych, usług kurierskich / pocztowych, wyposażenia, inne),
  • dostawcy usług prawnych i doradczych,
  • osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw,
  • odbiorcą danych w zakresie przetwarzania w systemach informatycznych zleceń jest Gmail, SAP, Meta.
 4. Dane osobowe w niektórych przypadkach mogą być przekazywane przez BAMET poza Europejski Obszar Gospodarczy, w takich sytuacjach będziemy informować Państwa przed tym faktem.
 5. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanym decyzjom.
 6. Prawa osób których dane dotyczą:
  • Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, odmowa podania danych może skutkować odmow ą udzielenia świadczenia zdrowotnego. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach ochrony danych i realizacji związanych z nimi spraw możliwy jest poprzez dedykowany e-mail: dorota.gross@bamet.pl

Oświadczenie Administratora

BAMET oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nich środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO,
w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

W celu realizacji praw lub uzyskania informacji związanej z ochroną danych prosimy o wysłanie wiadomości na adres inspektora ochrony danych.

Szczegółowe informacje będą dostępne w siedzibie BAMET

Wielka Wieś, dn. 01.12.2022